REGULAMIN WIELKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOJE WSPOMNIENIE Z WAKACJI”

REGULAMIN WIELKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „MOJE WSPOMNIENIE Z WAKACJI”

Organizatorem konkursu jest firma Arton Stusio Sp.J
Konkurs rozpoczyna się 19.06.2019 i trwać będzie do 7.09.2019
Temat prac konkursowych brzmi: „MOJE WSPOMNIENIE Z WAKACJI” - namaluj rysunek przedstawiający najpiękniejsze chwile Wakacji 2019.
W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkoli w Piotrkowie Trybunalskim oraz powiecie piotrkowskim.

Warunki uczestnictwa w konkursie.

Prace konkursowe należy przynieść do sklepu Arton (Kobyłeckiego 2, obok Medyka) do dnia 7.09.2019.

Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. 
Temat pracy: „MOJE WSPOMNIENIE Z WAKACJI” - namaluj rysunek przedstawiający najpiękniejsze chwile Wakacji 2019.
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły.
Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Arton oraz ich rodziny.

Wyniki konkursu i nagrody.

Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. W skład jury wejdą wybrani pracownicy firmy Arton.
Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające imiona i nazwiska zwycięzców na naszym facebookowym profilu - Arton - Biuro Szkoła Zabawa - Piotrków Trybunalski do dnia 15.09.2019

Nagrody konkursowe:

1 miejsce – bon o wartości 300zł dla uczestnika oraz bon o wartości 300 zł dla jego klasy
2 miejsce – bon o wartości 200zł dla uczestnika oraz bon o wartości 200 zł dla jego klasy
3 miejsce – bon o wartości 100zł dla uczestnika oraz bon o wartości 100 zł dla jego klasy
Dodatkowo 100 prac zostanie nagrodzonych wyprawkami szkolnymi.

Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

Autorzy zgadzają się na publikowanie prac na naszym profilu na facebooku oraz w celach reklamowych firmy Arton.
Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.

b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,

c) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.

Kontakt

42 213 06 40

pon. - pt. w godz 8.00 - 18.00

sobota w godz 9.00 - 14.00

info@arton.com.pl