Zasady i regulamin konkursu plastycznego „MOJA MAMA”

Zasady i regulamin konkursu plastycznego „MOJA MAMA”

KONKURS PLASTYCZNY
pt. „MOJA MAMA”

Konkurs przewidziany dla trzech kategorii wiekowych:

Kat. 1 Dzieci w wieku przedszkolnym i klasy „0”

Kat. 2 Dzieci z klas I-III

Kat. 3 Dzieci z klas IV-VIII

Nagrody:

W każdej kategorii wiekowej przewidziane są 3 nagrody:

Kat. 1

I miejsce                Plecak

II miejsce               Piórnik z wyposażeniem

III miejsce             Worek + piórnik saszetka

Kat. 2

I miejsce                smartwatch

II miejsce               Głośnik Bluetooth

III miejsce             Ręcznik plażowy + piórnik saszetka

Kat. 3

I miejsce                Dron

II miejsce               myszka bezprzewodowa

III miejsce             Zestaw Cienkopisów + Worek

Dodatkowo nagrody niespodzianki dla wyróżnionych uczestników.

Zasady:

 1. Kup w kwietniu lub maju w Artonie dowolne kredki, farby, pastele. Zachowaj paragon.
 2. Namaluj rysunek przedstawiający Twoją Mamę. Format pracy A4.
 3. Zatytułuj pracę imieniem Mamy 🙂
 4. Udostępnij na swoim profilu post konkursowy.
 5. Dostarcz podpisaną imieniem i nazwiskiem pracę do sklepu Arton ul. Kobyłeckiego 2, 97-300 Piotrków Tryb. do dnia 26.05.2021r.
 6. Podpisz regulamin i zgodę na prezentację pracy.

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest firma Arton Stusio Sp.J
 • Konkurs rozpoczyna się 04.05.2021r. i trwać będzie do 26.05.2021r.
  • Temat prac konkursowych brzmi: „MOJA MAMA” – namaluj rysunek przedstawiający Twoją Mamę.
  • W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych oraz przedszkoli w Piotrkowie Trybunalskim oraz powiecie piotrkowskim.
  • Konkurs przewidziany dla trzech kategorii wiekowych:
   • Kat. 1             Dzieci w wieku przedszkolnym i klasy „0”
   • Kat. 2             Dzieci z klas I-III          
   • Kat. 3             Dzieci z klas IV-VIII

Warunki uczestnictwa w konkursie.

 1. Prace konkursowe należy przynieść do sklepu Arton (Kobyłeckiego 2, obok Medyka) do dnia 26.05.2021r.
 2. Składając pracę w sklepie Arton należy okazać paragon informujący o zakupie w salonie Arton ul. Kobyłeckiego 2 97-300 Piotrków Trybunalski, w kwietniu dowolnych kredek, farb bądź pasteli.
 3. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną na płasko kredkami, farbami bądź pastelami. Format A4
 4. Temat pracy: „MOJA MAMA” – namaluj rysunek przedstawiający Twoją Mamę.
 5. Pracę należy podpisać imieniem Mamy.
 6. Należy na swoim profilu facebookowym udostepnić post konkursowy.
 7. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej nieopublikowanymi.
 8. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 9. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
 10. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły oraz nr tel. kontaktowego do opiekuna.
 11. Składając pracę w sklepie Arton należy podpisać regulamin i zodę na prezentację pracy.
 12. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
 13. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy firmy Arton oraz ich rodziny.
 14. Zgloszenie pracy do konkursu jest równoznacze ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 15. Po zakończeniu konkursu prace nie zostają zwracane autorom.

Wyniki konkursu i nagrody.

Jury powołane przez organizatora spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu. W skład jury wejdą wybrani pracownicy firmy Arton.

Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie zawierające imiona i nazwiska zwycięzców na naszym facebookowym profilu – Arton – Biuro Szkoła Zabawa – Piotrków Trybunalski do dnia 10.06.2021 r.

Nagrody konkursowe:

W każdej kategorii wiekowej przewidziane są 3 nagrody:

Kat. 1

I miejsce                   Plecak

II miejsce                  Piórnik z wyposażeniem

III miejsce                Worek + piórnik saszetka

Kat. 2

I miejsce                   smartwatch

II miejsce                  Głośnik Bluetooth

III miejsce                Ręcznik plażowy + piórnik saszetka

Kat. 3

I miejsce                   Dron

II miejsce                  myszka bezprzewodowa

III miejsce                Zestaw Cienkopisów + Worek

Dodatkowo nagrody niespodzianki dla wyróżnionych uczestników.

Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.

Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

Autorzy zgadzają się na publikowanie prac na naszym profilu na facebooku oraz w celach reklamowych firmy Arton.

Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 2. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
 3. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Konkursu i akceptuję wszystkie zawarte w nim warunki.

Kontakt

42 213 06 40

pon. - pt. w godz 8.00 - 18.00

sobota w godz 9.00 - 14.00

info@arton.com.pl