1. ORGANIZATOR
  1. Organizatorem Promocji jest firma Arton Stusio Sp.j z siedzibą w Pabianicach ul.Piłsudskiego 3f, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Pabianicach KRS 0000112236 numer NIP 731-17-14-188–zwany dalej „Organizatorem”.
 2. CZAS I MIEJSCE TRWANIA PROMOCJI
  1. Promocja rozpoczyna się w dniu 1.07.2016 r. i trwa do odwołania w godzinach pracy sklepu ARTON.
  2. Promocja dotyczy wyłącznie zakupów dokonanych bezpośrednio w salonie sprzedaży w Pabianicach przy ul. Piłsudskiego 3f
 3. ZASADY UDZIAŁU W PROMOCJI
  1. W promocji mogą wziąć udział osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, które w okresie obowiązywania promocji spełnią wszystkie warunki wskazane w Regulaminie.
  2. Uczestnik, który w czasie trwania Promocji dokona zakupu towarów w Sklepie Arton jednorazowo na kwotę co najmniej 100,00 zł (słownie: sto złotych) jest uprawniony do otrzymania Bonu rabatowego (dalej „Bon rabatowy”) o wartości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych), do zrealizowania przy kolejnych zakupach w Sklepie ARTON.
  3. Uczestnik, który w czasie trwania Promocji dokona zakupu towarów biorących udział w promocji w Sklepie ARTON za wielokrotność kwoty 50,00 zł powyżej 100 zł, jest uprawniony do otrzymania Bonu rabatowego o wartości równej wielokrotności kwoty 5,00 zł za każde wydane 50,00 zł (tj. za jednorazowe zakupy za kwotę minimum 100 zł, Uczestnik otrzyma Bon rabatowy o wartości 10 zł, za jednorazowe zakupy za kwotę minimum 150 zł, Uczestnik otrzyma Bon rabatowy o wartości 15 zł, itd.).
  4. Wszystkie produkty, których obrót nie wlicza się do promocji z bonami będą specjalnie oznaczone. W naliczaniu bonów nie będą uwzględniany asortyment w cenach specjalnych.
  5. Uczestnik może zrealizować przyznany mu Bon rabatowy nie wcześniej niż w dniu następnym od momentu otrzymania bonu i nie później niż dwa miesiące od momentu otrzymania bonu. Informacja o terminie ważności bonu jest widoczna na bonie.
  6. Bony rabatowe można uzyskać dokonując transakcji gotówkowej jak i z odroczonym terminem płatności, jednak bony w ten sposób uzyskane można zrealizować wyłącznie w przypadku uregulowania zobowiązań wynikających z zakupu.
  7. Bony rabatowe nie sumują się. Przy jednorazowym zakupie Uczestnik może zrealizować tylko jeden Bon rabatowy. Bon może zostać zrealizowany wyłącznie przy zakupie za kwotę minimum określoną na bonie.
  8. Udział w Promocji jest dobrowolny.
  9. Uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej trwania, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki zawarte w Regulaminie.
  10. Bon rabatowy udzielany jest przy kasie.
  11. Bon rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę.
  12. Bon rabatowy po jego zrealizowaniu zostaje zatrzymany przez sprzedawcę jako dowód uczestnictwa w promocji.
 4. TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
  1. Każdemu uczestnikowi promocji przysługuje prawo wniesienia reklamacji w zakresie niezgodności przeprowadzenia promocji z niniejszym Regulaminem, która powinna być złożona w jeden z następujących sposobów:
   • W formie pisemnej listem wysłanym na adres siedziby Organizatora;
  2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, dowód zakupu oraz uzasadnienie reklamacji.
  3. Wszelkie reklamacje, Uczestnicy promocji winni zgłaszać w czasie trwania Promocji lub po jej zakończeniu, jednak nie później niż w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia jej zakończenia.
  4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
  5. Uczestnik zostanie powiadomiony o sposobie jej rozpatrzenia listem, telefonicznie lub e-mailem wysłanym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
  6. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza praw Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
  2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Promocji na stronie internetowej arton.com.pl Regulamin Promocji jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków uczestnictwa w promocji, ani nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników. Organizator zobowiązuje się do poinformowania o zmianach w odpowiednim czasie przed ich wejściem w życie, w sposób umożliwiający Uczestnikom zapoznanie się z nimi.
  4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą Promocją będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Promocji.